در حال اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی...

50
100
150
200
بستن
با شروع بازی 1 جون - از شما کسر خواهد شد.
قبول دارم
راهنما